Obchodní podmínky

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti, se  sídlem      , identifikační číslo:      , zap sané v obchodním rejstříku vedeném      , oddíl      , vložka       (dále jen „prodávající“) upravují v  souladu s  ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v  souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a  jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je  prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese       (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v  rámci svého samostatného výkonu povolání.
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a  obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v  českém jazyce.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do  svého uživatelského rozhraní. Ze  svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V  případě, že to webové rozhraní ob chodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z  webového rozhraní obchodu.
  3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je  kupující povinen uvádět správně a  pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v  uživatelském účtu a při objed návání zboží jsou prodávajícím považovány za  správné.
  4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je  povinen zachovávat mlčenlivost ohledně infor mací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než       nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z  kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a  to  zejména s  ohledem na nutnou údržbu hard warového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.